Close

Sofistikovaný produkt EQUANTA nabízí zákazníkovi rozmanitou paletu přehledových, výpočetních a pomocných funkcí, které slouží ke zpracování analýz výsledků hospodaření či podnikatelských záměrů. Napomáhá v oblastech jako je plánování, analýza, controlling či rozhodování o investičních příležitostech. Produkt je určen do rukou pracovníků, zodpovědných za ekonomické plány, analýzu a následně za výběr optimálních variant k investování, těm jež spravují finanční prostředky společnosti, ekonomickým oddělením a finančním poradcům.

EQUANTA je uzpůsobena k profesionální prezentaci výstupů analýz, finančních plánů a záměrů. Uživatelské ovládání je dle moderních trendů softwarových aplikací. Program je dostupný nejen v českém jazyce, ale také v angličtině, němčině i francouzštině.

Nalezeme zde 6 hlavních oblastí

 • Finanční analýza
 • Finanční plán
 • Investiční záměr
 • Finanční výpočty
 • Operativní cash flow
 • Účetní analýza

V jednom projektu účetní jednotky (společnosti, pobočky, střediska) je možné operovat se skutečnými či plánovanými daty. Základním kamenem pro všechny výpočty jsou importovaná data z účetního deníku ekonomického systému, která se opírají rovněž o účtovou osnovu dané účetní jednotky.

Poskytuje možnosti jako je agregace všech účetních dat vytyčených projektů v reálném čase, srovnání jejich údajů ve výkazech a to s možností nastavení sledovaného období (měsíční, kvartální, roční, časová osa, …), včetně vyčíslení ukazatelů.

Finanční analýza

Uživateli je díky EQUANTĚ v okamžiku poskytnut reálný obraz, vypovídající o finanční situaci účetní jednotky. Nabízí možnost sledování finančních ukazatelů v čase včetně jejich srovnání s doporučenými hodnotami. Vše to pak doplňuje nástroj mezipodnikového srovnání.

Finanční analýza zahrnuje následující:
 • rozvahu,
 • výsledovku,
 • cash flow,
 • horizontální i vertikální rozbory nákladů a výnosů,
 • rozdílové ukazatele,
 • poměrové ukazatele (rentability, aktivity a zadluženosti),
 • pyramidální rozklad rentability vlastního kapitálu,
 • systémy včasného varování,
 • bankrotní modely (Taflerův model, Altmanovo Z-score, Index důvěryhodnosti „IN“),
 • bonitní modely (Tamariho model, Kralickův Quick test),
 • mezipodnikové srovnání („SPIDER“ graf),
 • vlastní ukazatele.

Pro potřeby controllingu je možné porovnat dosažené hodnoty s tzv. „benchmarkem“, jež si uživatel nadefinuje dle jím vymezených kritérií.

Finanční plán

Je základem při vytváření operativních nebo strategických finančních plánů. Uživatel si nadefinuje v detailním zobrazení náklady, výnosy, plán dlouhodobého a oběžného majetku a to z věcného i časového hlediska. Kromě toho lze využít také interaktivního modelování zdrojů u bankovních úvěrů, finančního pronájmu, emise akcií či obligací. Díky funkci srovnávání může uživatel uplatnit i scénářový přístup, kdy využije stavů světa jak je např. optimistický, reálný, pesimistický.

Finanční plánování nabízí následující funkce:
 • controlling nákladů a výnosů,
 • bod zvratu,
 • modelaci oběžných aktiv a krátkodobých závazků,
 • tvorbu splátkového kalendáře pro potřeby úvěru i finančního pronájmu,
 • automatizaci přenosu odpisů dlouhodobého majetku do plánované rozvahy,
 • automatizaci přenosu stavu úvěrů a finančního pronájmu do měsíčního cash flow,
 • analýzu citlivosti,
 • globální agregaci dílčích finančních plánů,
 • plánování pouhým tažením myši v grafu.

Kromě toho nabízí EQUANTA dynamický pohled na plánované a skutečné cash flow. Plány lze následně porovnávat se skutečností pomocí nástrojů finanční analýzy.


Investiční záměr

Investor bude mít po boku nepostradatelného rádce při rozhodování, zda realizovat daný projekt či ne. V případě více variant vybere produkt tu nejvhodnější. Uživatel má možnost i v tomto případě využít analýzu citlivosti.

K tvorbě vlastního investičního záměru slouží:
 • plán dlouhodobého majetku,
 • určení výše pracovního kapitálu,
 • definice nákladů a výnosů,
 • tvorba splátkového kalendáře pro potřeby úvěru, finančního pronájmu či emise akcií,
 • modelace financování projektů vlastními zdroji při navýšení základního kapitálu.

K vyhodnocení návratnosti investice lze využít:

 • čistou současnou hodnotu projektu (NPV),
 • vnitřní výnosové procento (IRR),
 • rentabilitu investice (Return of Investment),
 • dobu návratnosti investice (Payback Method).

Výstup pak tvoří rozvaha, výsledovka a cash flow pro danou dobu trvání hodnocené investice.Finanční výpočty

Nabízí nástroje ke srovnávání daňových odpisů (lineárních či zrychlených), výhodnosti financování v podobě úvěru, finančního pronájmu a nebo emise obligací. Na vše nahlíží jak z nákladového hlediska tak z cash flow. Tato agenda zahrnuje rovněž výpočty v oblasti finanční matematiky jako je spoření, úročení, směnky a akciové ukazatele, simulace bankovních účtů, stavebního spoření a hypotečních úvěrů.


Operativní cash flow

Představuje prospěšný nástroj k operativnímu řízení toku peněz. Nese s sebou následující možnosti:

 • modelaci splatnosti pohledávek a závazků dle vybraného okruhu partnerů,
 • grafické zobrazení aktuálního stavu cash flow dle zvoleného období.

Účetní analýza

Základní kámen účetní analýzy tvoří tzv. OLAP kostka (Online Analytical Processing), která umožňuje pomocí matematických funkcí, filtrů a uspořádání údajů vytvářet pohledy na data a jejich agregaci (součty částek za určitá střediska, obraty vybraných účtů za zvolená období). Doplňkem je pak tzv. Páskový kalkulátor, jež slouží k jednoduchým výpočtů dle hodnot zvolených ukazatelů či stavů účtů.

Kontakt

Tinker Bell s.r.o. 

Pelhřimovská 302/10, 140 00 – Praha 4

pevná linka: 245 501 624